19 Ekim 2016
ŞENGÜN ULUTİN SALONU ŞÜKRÜ CİN SALONU FRIEDRICH RIEMANN SALONU SÖZLÜ SUNU ASALONU SÖZLÜ SUNU B SALONU SÖZLÜ SUNU C SALONU
SÖZLÜ SUNU 1 OTURUMU SÖZLÜ SUNU 2 OTURUMU SÖZLÜ SUNU 3 OTURUMU SÖZLÜ SUNU 4 OTURUMU SÖZLÜ SUNU 5 OTURUMU SÖZLÜ SUNU 6 OTURUMU
Hematopoietik Kök Hücre Araştırmaları Anemiler Hematopoietik Kök Hücre Nakli/Akut Lösemiler  Akut Lösemiler/İmmunofenotipleme Myeloproliferatif Neoplaziler ve Kronik Myelositer Lösemiler Pediatrik Akut Lösemiler-1/Juvenil KMML/Kemik İliği Yetersizliği 
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
Seçkin Çağırgan (Medical Park İzmir Hastanesi, İzmir) Alev Akyol (Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul) Deniz Sargın (Medipol Üniversitesi, İstanbul) Tevfik Akoğlu (İstanbul) Münci Yağcı (Gazi Üniversitesi, Ankara) Akif Yeşilipek (Medicalpark Hastanesi, Antalya)
Yusuf Baran (Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri) Can Balkan (Ege Üniversitesi, İzmir) Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri) Oral Nevruz (Liv Hospital, Ankara) Tülin Fıratlı Tuğlular (Marmara Üniversiresi, İstanbul) Ahmet Koç (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Konuşmacılar: Konuşmacılar: Konuşmacılar: Konuşmacılar: Konuşmacılar: Konuşmacılar:
Pınar Yurdakul (Ankara Üniversitesi, Ankara)
NOTCH-LİGANDI +/- FİBRONEKTİN, VALPROİK ASİT +/- NİKOTİNAMID İLE KORDON KANI KÖK HÜCRELERİNİN EX VIVO EKSPANSİYONU
Ertan Sal ( Batman Bölge Devlet Hastanesi, Batman)
DEMİR EKSİKLİĞİ OBEZİTE İLİŞKİSİ; HEPSİDİN?
Gülsün Karasu ( Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
AKRABA DIŞI VERİCİLERDEN YAPILAN NAKİLLERDE  9/10 İLE  10/10 HLA UYUMUNUN PROGNOZ ÜZERİNE ETKİSİ 
Pınar Ataca Atilla (Ankara Üniversitesi, Ankara)
AKUT LENFOSİTİK LÖSEMİDE (ALL) SANTRAL SİNİR SİSTEMİ (SSS) TUTULUMUNA YAKLAŞIM
İldeniz Uslu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
MİYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİLERDE MYC GEN ANLATIMI
Sultan Aydın Köker (İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir)
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE VİNKRİSTİN İLİŞKİLİ NÖROPATİDE PRİDOKSİN VE PRİDOSTİGMİN KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Günay Balta (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
İNSAN KEMİK İLİĞİ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİNİN ARTAN HÜCRESEL STRES UYARANLARI DOZLARINDAKİ GERÇEK ZAMANLI DAVRANIŞLARI
Yeşim Aydınok (Ege Üniversitesi, İzmir)
TALASEMİ MAJOR’DA DEFERASİROKS VE ASKORBİK ASİT’İN SİSTEMİK DEMİR PARAMETRELERİNE ETKİSİNİ İNCELEYEN RANDOMİZE ÇALIŞMA
Erden Atilla (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle EAH, Ankara)
ALLOJENEİK  KÖK HÜCRE NAKİL ÖNCESİ FAZLA KİLOLU/OBEZ OLMANIN SAĞKALIM VE NÜKS İLE İLİŞKİSİ
Lale Aydın Kaynar (Gazi Üniversitesi, Ankara)
HEMATOLOJİK MALİNİTELİ HASTALARDA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMUNUN BELİRLENMESİNDE AKIM SİTOMETRİ KULLANIŞLI MIDIR?
Gülkan Özkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
CD30-POZİTİF MALİGNİTELERDE YENİ BİR HASTALIK: MASTOSİTOZ
Hande Kızılocak (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ÇO
CUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE MİNİMAL REZİDÜEL HASTALIK VE KLİNİK BULGU İLİŞKİSİ
Esra Albayrak (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
DORMANSİ MODÜLATÖRLERİNİN KÜÇÜK MOLEKÜLLERLE HEDEFLENMESİ İLE İNSAN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRELERİN EX VİVO ÇOĞALTILMASI 
Fatma Neslihan Kalkan (Hacettepe Üniversitesi,Ankara)
FANKONİ ANEMİSİNDE HEMOGLOBİN F DEĞİŞTİRİCİLERİ
Can Boğa (Başkent Üniversitesi, Adana)
AZALTILMIŞ DOZ ANTİ-T LENFOSİT GLOBULİN (RATG-FRESENİUS) RELAPSI ARTTIRMADAN GRAFT-VS-HOST HASTALIĞINI ÖNLEYEBİLİR
Elif Gülsüm Ümit (Trakya Üniversitesi, Edirne)
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ’DE CD11C EKSPRESYONU, KOMPLİKASYONLAR VE SAĞKALIM İLE İLİŞKİSİ
Muzaffer Keklik (Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri)
POLİSİTEMİDE SİSTEMİK ENDOTELYAL FONKSİYONLARIN
Deniz Kızmazoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ NEDENİYLE TEDAVİ ALMIŞ ÇOCUKLARDA GENEL YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Raife Dilek Turan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
RUNX1 İNHİBİSYONUNUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRELERİNİN BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Müfide Okay ( Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
HİPERHEMOLİTİK SENDROM OLGUSU
Mutlu Arat (İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul)
GÜNCEL DURUMDA AKUT LÖSEMİDE ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE TAM UYUMLU KARDEŞ VERİCİ BİR ZORUNLULUK MU?
Ali Zahit Bolaman (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
BLASTİK BLAZMOSİTİK DENDRİTİK HÜCRELİ LÖSEMİ: ÇOK NADİR LÖSEMİ HATIRLATMASI
Sinan Demircioğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya)
İMATİNİB DİRENCİ OLAN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARDA BCR-ABL MUTASYON ANALİZİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Özlem Tüfekçi (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
ÜLKEMİZDEKİ JUVENİL MYELOMONOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARIN TANI, TEDAVİ VE KLİNİK İZLEMLERİ: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
Merve Uslu (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRELERDE (HKH) KALSİYUM ALGILAMA SİSTEMLERİNİN İNHİBASYONUN EX VİVO HKH EKSPANSİYONUNA ETKİSİ
Nurhilal Büyükkurt (Başkent Üniversitesi, Adana)
ORAK HÜCRELİ ANEMİ HASTALARINDA FARKLI  AFEREZ CİHAZLARI İLE ERİTROSİT DEĞİŞİM İŞLEMLERİNİN  KARŞILAŞTIRILMASI
Simten Dağdaş (Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
AKUT PROMİYELOSİTİK LÖSEMİ HASTALARINDA ERKEN MORTALİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erden Atilla (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle EAH, Ankara)
MYELODİSPLASTİK SENDROM HASTALARININ OGATA SKORLAMASI İLE FLOW SİTOMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülkan Özkan (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
ERİŞKİN MASTOSİTOZ OLGULARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Dilek Kaçar (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi, Ankara)
NADİR BİR KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ SEBEBİ: PEARSON SENDROMU