20 Ekim 2016
ŞENGÜN ULUTİN SALONU ŞÜKRÜ CİN SALONU FRIEDRICH RIEMANN SALONU

SÖZLÜ SUNU

A SALONU

SÖZLÜ SUNU B SALONU

SÖZLÜ SUNU C

SALONU

BALKAN ORAL SESSION

SÖZLÜ SUNU 7 OTURUMU

Hemostaz-Tromboz/Ateroskleroz/

Sitopeniler

SÖZLÜ SUNU 8 OTURUMU

İnfeksiyon ve Destek Tedaviler

SÖZLÜ SUNU 9 OTURUMU

Pediatrik Akut Lösemiler-2

SÖZLÜ SUNU 10 OTURUMU

Lenfomalar/KLL

SÖZLÜ SUNU 11 OTURUMU

Hematopoietik Kök Hücre Araştımaları/Sitogenetik

Scientific Chairs:
*This session will be in English.
Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları: Oturum Başkanları:
Sabri Kemahlı (Yeditepe University, İstanbul)

Sami Kartı (Acıbadem

Hastanesi, İstanbul)

İrfan Yavaşoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın) Nejat Akar (TOBB Üniversitesi, Ankara) Rauf Haznedar (Gazi Üniversitesi, Ankara) Mustafa Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Mutlu Arat (İstanbul Bilim University, İstanbul) Cafer Adıgüzel (Medicalpark Hastanesi, İstanbul) Aynur Uğur Bilgin (Koru Hastanesi, Ankara)

Emin Kürekçi (LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Ankara)

Ferit Avcu (Memorial Hastanesi, Ankara) Müge Sayitoğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Speakers: Konuşmacılar: Konuşmacılar: Konuşmacılar: Konuşmacılar: Konuşmacılar:
Tülin Fıratlı Tuğlular (Marmara University, İstanbul)
SAFETY DATA OF  İN THE LENALİDOMİDE + DEXAMETHASONE TREATMENT İNRECURRENT / REFRACTORY MULTİPLE MYELOMA PATİENTS İN TURKEY
Arzu Erdem (Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
KAZANILMIŞ APLASTİK ANEMİLİ HASTALARIMIZ
Gözde Öztürk (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
KLL/SLL, HODGKİN LENFOMA VE HODGKİN DIŞI LENFOMA HASTALARINDA HEPATİT SEROLOJİLERİNİN   DEĞERLENDİRİLMESİ

Özden Hatırnaz Ng (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
PEDİATRİK T-ALL HASTALARINDA REGULATÖR MİCRORNA’LARIN YOLAK ANALİZLERİ İLE BELİRLENMESİ

Semra Paydaş (Çukurova Üniversitesi, Adana)
HODGKİN LENFOMADA (HL) PD-1 VE PD-L1 EKSPRESYONLARININ TANI VE RELAPS DURUMUNDA DEĞİŞİMİ: İMMUNOTERAPİ VE DİNAMİK SÜREÇ
Esra Albayrak (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
SKP2 E3 UBİKİTİN PROTEİN LİGAZ İNHİBİSYONU FARE VE İNSAN HKH’LERİNİN ÇOĞALTILMASINI İNDÜKLER
Selçuk Çelik (Amgen, İstanbul)
SAFETY AND EFFICACY/EFFECTIVENESS OF SECOND-LINE TREATMENTS IN PATIENTS WITH IMMUNE THROMBOCYTOPENIA: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE  
Havva Üsküdar Teke (Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir)
221 SLE HASTASININ AYRINTILI HEMATOLOJİK TUTULUM ÖZELLİKLERİ VE İLACA BAĞLI SİTOPENİ BULGULARI: TEK MERKEZ SONUÇLARI
Nurhilal Büyükkurt (Başkent Üniversitesi, Adana)
REİNDÜKSİYON TEDAVİSİ VERİLEN AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARDA POSAKONAZOL İLE PROFLAKSİ: 5 YILLIK KOHORT ANALİZİ
Melek Erdem (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SONRASI OLUŞAN KEMİK DEĞİŞİKLİKLERİ İLE COL1A1 VE FOK1 GEN POLİMORFİZMLERİNİN İLİŞKİSİ
Pelin Aytan (Başkent Üniversitesi, Adana)
CD-200 EKSPRESYONU B LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARI AYIRT ETMEK İÇİN ANLAMLI BİR BELİRTEÇ MİDİR?
Fatih Kocabaş (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
KÜÇÜK MOLEKÜLLERLE HÜCRE DÖNGÜSÜNÜNÜN ETKİNLEŞTİRİL
MESİ HEMATOPOETİK KÖK HÜCRELERİN ÇOĞALMASINI TETİKLEMEKTEDİR
Evangelos Terpos (University of Athens, Greece)
CARFILZOMIB, LENALIDOMIDE, AND DEXAMETHASONE (KRd) VS LENALIDOMIDE AND DEXAMETHASONE (Rd) IN PATIENTS WITH RELAPSED MULTIPLE MYELOMA (RMM) AND EARLY PROGRESSION DURING PRIOR THERAPY: SECONDARY ANALYSIS FROM THE PHASE 3 STUDY ASPIRE (NCT01080391)
Ekin Kırcalı (Ankara Üniversitesi, Ankara)
STİLL HASTALIĞI KLİNİĞİYLE PREZENTE OLAN AKUT HEPATİT A ENFEKSİYONUNA SEKONDER HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ OLGUSU
Pınar Ataca Atilla (Ankara Üniversitesi, Ankara)
ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ HASTALARIMIZDA GELİŞEN KATATER TROMBOZLARI
Gönül Müzeyyen Aydoğan (İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman EAH, İstanbul)
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA KEMORADYOTERAPİNİN BÜYÜME VE PUBERTE ÜZERİNE GEÇ YAN ETKİLERİ
Süleyman Cem Adıyaman (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
YAŞLILARIN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMASI TEDAVİ SONUÇLARI VE ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Deniz Aşlar Öner (Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Ankara)
NUDT15 Gen Değişimlerinin Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Taranması
Mohadeseh Zarei (Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran)
TELOMERASE INHIBITOR BIBR1532 POTENTIATES SENSITIVITY OF PRE-B ALL CELLS TO CONVENTIONAL CHEMOTHERAPEUTIC AGENT, DOXORUBICIN: THERAPEUTIC APPLICATIONS
Turgay İsbir (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
ATEROSKLEROZ HASTALARINDA SERUM MİRNA221 DÜZEYİ VE HEMOSTAZ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Hülya Yılmaz (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
YAYGIN DEĞİŞKEN İMMUN YETERSİZLİKLİ ERİŞKİN HASTALAR: TEK MERKEZ DENEYİMİ
İnci Yaman Bajin (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
İNFANT LENFOBLASTİK LÖSEMİ: HACETTEPE DENEYİMİ
Rafet Eren (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
KLL TANILI HASTALARDA KEMİK İLİĞİ RETİKÜLİN FİBROZİS VE İNFİLTRASYON PATERNİNİN TEDAVİ İHTİYACINA ETKİSİ
Deniz Gören Şahin (Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir)
TEDAVİ İLİŞKİLİ AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE SİTOGENETİK ANOMALİLER: ÇOK MERKEZLİ, RETROSPEKTİF BİR DEĞERLENDİRMENİN SONUÇLARI
Çiğdem Gereklioğlu (Başkent University, Adana)
FREQUENCY OF HEMOGLOBIN S TRAIT AMONG HEMATOPOIETIC STEM CELL DONORS WHO LIVE IN EASTERN MEDITERRANEAN REGION AND CLINICAL OUTCOMES OF G-CSF ADMINISTRATION

Yılmaz Ay (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA TROMBOZA EĞİLİMİN TROMBİN ÖLÇÜMÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim Eker (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
HASTANE ÖNCESİ HEMORAJİK ŞOK RESÜSİTASYONUNDA YENİ ALTERNATİF: LİYOFİLİZE PLAZMA
Melike Sezgin Evim (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
DOWN SENDROMLU AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Lale Saka Baraz (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa)
HODGKİN LENFOMALI HASTALARDA VİTAMİN D3 RESEPTÖR EKSPRESYONUNUN VARLIĞI VE PROGNOSTİK GÖSTERGELERLE İLİŞKİSİ
Aybüke Olgun(Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
DEÜTF HEMATOLOJİ BD’NDA  KLL TANISI ALMIŞ HASTALARIN SİTOGENETİK / FISH VE KLİNİK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ