Ekran 1
EKRAN 1
OTURUM BAŞKANLARI:
Uğur Özbek (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul), Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Ekran 1 Lösemi Hücre Hatlarında Oksidatif Fosforilasyonun Baskılanması Sitarabin Direncini Azaltır  Burcu Yücel (Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon)
Ekran 1 İNSAN KEMİK İLİĞİNDE RANTES VE RESEPTÖRLERİNİN İNCELENMESİ  Tülay Karaağaç Akyol (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Ekran 1 Obez Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerinin Endoplasmik Retikulum Stresi Yüksek ve Farklılaşma Kapasiteleri Düşüktür  Fatima Aerts Kaya (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Ekran 1 İTP TANILI HASTALARDA MEFV GENİ MUTASYONLARI SIKLIĞININ VE HASTALIĞIN KLİNİK SEYRİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ  Çağlayan Keklikkıran (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 1 MAHA Kliniği İle Başvuran Hastalarda ADAMTS13 Aktivitesi İle Klinik ve Laboratuvar Parametrelerinin İlişkisi Hava Üsküdar Teke (Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
Ekran 1 SPLENEKTOMİLİ VE SPLENEKTOMİSİZ İMMÜN TROMBOSİTOPENİK (ITP) HASTALARDA ROMİPLOSTİM Selçuk Çelik (Amgen İlaç, İstanbul)
Ekran 2
EKRAN 2
OTURUM BAŞKANLARI: Özcan Bör (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir),
Yeşim Oymak (İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir)
Ekran 2 AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE SCUBE1 VE CAIX DÜZEYLERİNİN DİYAGNOSTİK ÖNEMİ  Nergiz Erkut (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
Ekran 2 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI BİR OLGUDA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI MEME DOKUSUNDA İZOLE RELAPS  Suar Çakı Kılıç (Göztepe Medicalpark Hastanesi, İstanbul)
Ekran 2 SÜT ÇOCUĞU AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGULARI Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Ekran 2 TİP II SİALİDOZİS VAKASINDA SEKONDER HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ: LİTERATÜRDE İLK  Arzu Akyay (İnönü Üniversitesi, Malatya)
Ekran 2 PREKÜRSÖR B HÜCRE İMMUNFENOTİPİ GÖSTEREN BURKİTT LÖSEMİ OLGUSU Işık Odaman Al (İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman EAH, İstanbul)
Ekran 2 PARAPLEJİ İLE BAŞVURAN AKUT LÖSEMİ OLGUSU  Işık Odaman Al (İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman EAH, İstanbul)
Ekran 3
EKRAN 3
OTURUM BAŞKANLARI: Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep) , Vahap Aslan (Özel Ümit Hastanesi, İstanbul)

Ekran 3 Akut Myeloid Lösemide Flow Sitometri ile İndüksiyon Sonrası Tespit Edilen CD34 Hücre Sayısı Sağkalım ve Relapsı Etkiler  Erden Atilla (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Ekran 3 HLA-C1/C1 homozigotluğu AML Olgularında Kök Hücre Nakli sonrasında Nüks Gelişimini azaltıyor  Erden Atilla (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Ekran 3 MDS OLGULARINDA KONVANSİYONEL SİTOGENETİK ve FISH YÖNTEMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMININ PROGNOSTİK ÖNEMİ  Seda Eren Keskin (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Ekran 3 Sayısal ve Yapısal Kromozom 3 Anomalisine sahip Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi  Sezgin Etgül (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Ekran 3 RİCHTER SENDROMLU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOK MERKEZLİ RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA  Erman Öztürk (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 3 Kronik nötropeni ve tekrarlayan enfeksiyonlarla giden T hücreli büyük granüler lenfositik lösemi  Mehmet Sezgin Pepeler (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Ekran 4
EKRAN 4
OTURUM BAŞKANLARI: Mehmet Turgut (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun), Ender Altıok (Okan Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 4 Kinaz İnhibisyonu Hematopoetik Kö
k Hücrelerinin Büyümesini Spesifik Olarak Tetiklemektedir 
Raife Dilek Turan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 4 Donor EBV Seropozitifliğinin Allojeneik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Graft versus Host Hastalığına Etkisi Erden Atilla (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle EAH, Ankara)
Ekran 4 ANTİ HLA ANTİKOR VARLIĞININ ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTALARDA ENGRAFMAN ÜZERİNE ETKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ  Mustafa Merter (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Ekran 4 HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLGULARINDA VİRAL HEPATİTLER VE KLİNİK SEYRİ  Ahmet Murt (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 4 NON-HODGKİN VE HODGKİN LENFOMADA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİNDE HAZIRLAMA REJİMİ OLARAK TECAM Püsem Patır (Ege Üniversitesi, İzmir)
Ekran 4 Beta Talasemi Majorlu Çocuklarda Akraba Dışı Kök Hücre Nakli  Gülsün Karasu (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 5
EKRAN 5
OTURUM BAŞKANLARI: Bahriye Payzın (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir), Ant Uzay (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 5 Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Komorbidite İndekslerinin Sağkalım İle İlişkisinin Değerlendirilmesi Fatih Yaman (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Ekran 5 AKSELERE FAZDA BİR GRİSCELLİ SENDROMU OLGUSU Fatma Demir Yenigürbüz (Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa)
Ekran 5 Piruvat kinaz ve G6PDH enzim eksikliklerinin birlikte tanımlandığı non-sferositik hemolitik anemi olgusu Yeşim Oymak (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
Ekran 5 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTALARDA PONATİNİB TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ  Püsem Patır (Ege Üniversitesi, İzmir)
Ekran 5 Fanconi Aplastik Anemili Bir Çocuk Hastada Atipik Kronik Myeloid Lösemi Gelişimi  Ayça Koca Yozgat (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ankara)
Ekran 5 Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklarda Transvers Dalga Elastografisi ile Karaciğer ve Dalağın Değerlendirilmesi Hatice Demet Kiper Ünal (Ege Üniversitesi, İzmir)
Ekran 6
EKRAN 6
OTURUM BAŞKANLARI: Mehmet Şencan (Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas), Cengiz Ceylan (T
epecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
Ekran 6 Pediatrik Febril Nötropenili Hastalarda Granülosit Süspansiyon Transfüzyonunun Klinik Etkileri  Pamir Işık (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
Ekran 6 B HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TANILI OLGUDA DİSSEMİNE HERPES ZOSTER ENFEKSİYONU  Süreyya Yiğit Kaya (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Ekran 6 AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA PNÖMOCYSTİTİS JİROVİCİ PNOMONİSİ  Davut Albayrak (Samsun Medicalpark Hastanesi, Samsun)
Ekran 6 Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda Fungal Beyin Apsesi Utku Aygüneş (Uludağ Üniversitesi, Bursa)
Ekran 6 MULTİPL MİYELOM TANILI BİR OLGUDA NADİR BİR ENFEKSİYON ETKENİ: STRONGİLOİDES STERCORALİS Selin Berk (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 6 Febril Nötropenik Atak Özelliklerimizin Değerlendirilmesi Hayri Üstün Arda (Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın)
Ekran 7
EKRAN 7
OTURUM BAŞKANLARI: Şükrü Yenice (Ankara Üniversitesi, Ankara), Hava Üsküdar Teke (Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir)
Ekran 7 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OTOİMMÜN SİTOPENİLER: TEK MERKEZ DENEYİMİ  Tuba Hilkay Karapınar (Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
Ekran 7 ANEMİ VE NÖTROPENİ İLE BAŞVURAN HASTADA PEARSON SENDROMU  Nazan Sarper (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Ekran 7 Niemann-
Pick tip B hastalığı: Olgu Sunumu 
Sinan Demircioğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi,Konya)
Ekran 7 Fanconi anemilerinde somatic defektlerin yokluğu, kemik iliği yetmezliğinin yokluğunun göstergesi değildir  İlhan Altan (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Ekran 7 YAŞLI HASTADA TİMOMAYA BAĞLI EDİNSEL PURE RED CELL APLAZİ  Sinan Demircioğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya)
Ekran 7 SPLENOMEGALİ ETYOLOJİSİNDE NEİMANN-PİCK TİP B HASTALIĞI: OLGU SUNUMU Hasan Mücahit Özbaş (Erzincan Mengücek Gazi EAH, Erzincan)
Ekran 8
EKRAN 8
OTURUM BAŞKANLARI:
Serap Yücel (Acıbadem Üniversitesi, İstanbul), Meltem Kurt Yüksel (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Ekran 8 Talasemi Majorlü Hastalarda Deferasiroks ile Şelasyonun Uzun Dönem Sonuçları Fatma Neslihan Kalkan (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
Ekran 8 TALASEMİ MAJÖRLÜ HASTALARDA VÜCUT DEMİR BİRİKİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SERUM GDF-15 HORMON DÜZEYİNİN DEĞERİ Hüseyin Tokgöz (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya)
Ekran 8 TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA DİYABETES MELLİTUS VE BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ  Gönül Müzeyyen Aydoğan (İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman EAH, İstanbul)
Ekran 8 PİRİMİDİN-5’-NUKLEOTİDAZ EKSİKLİĞİ OLGUSU; YENİ TANIMLANAN NT5C3 MUTASYONU Sultan Aydın Köker (İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İzmir)
Ekran 8 Herediter Sferositoz tanısı ile izlenen hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi  Eda Ataseven (İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir)
Ekran 8 SICAK HASSASİYETİ OLAN PİRUVAT KİNAZ EKSİKLİĞİ VAKASI  Tekin Aksu ( Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
Ekran 9
EKRAN 9
OTURUM BAŞKANLARI: Mine Miskioğlu (
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa),Özden Hatırnaz Ng ( İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 9 Profilaksi Ne Kadar Profilaktik?  Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 9 HİPOFİBRİNOJENEMİLİ DOKUZ VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ; TEK MERKEZ DENEYİMİ  Ece Vural (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 9 NADİR GÖRÜLEN MUTASYONA SAHİP ÜÇ PEDİATRİK ESANSİYEL TROMBOSİTOZ VAKASI Hüseyin Tokgöz (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya)
Ekran 9 HEMOFİLİ HASTALARINDA PROFİLAKSİNİN KEMİK MİNERAL METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİSİ Serap Kirkiz (Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara)
Ekran 9 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2015 Yılları Arasında Çocuk Hastalarda Terapötik EKRAN Değişimi Sonuçları  Koray Yalçın (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Ekran 9 Sağlıklı donörlerde periferik kan kök hücre aferezi sırasında QTc mesafesi  İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi, Adana)
Ekran 10
EKRAN 10
OTURUM BAŞKANLARI: OTURUM BAŞKANLARI: Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Burhan Turgut (Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ)
Ekran 10 CASTLEMAN-KOJİMO HASTALIĞI (TAFRO SENDROMU) OLGUSU: TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI  Ramazan Öcal (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Ekran 10 Serum Programlı Hücre Ölümü-1ve Programlı Hücre Ölümü Ligandı-1 Düzeylerinin Multipl Miyelom Hastalarında Tanımlanması Esra Terzi Demirsoy (Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli)
Ekran 10 Multipl Myelomada çok renkli akım sitometri ile minimal kalıntılı hastalık tespitinin optimizasyonu: 8 renk ve ötesi İlknur Kozanoğlu (Başkent Üniversitesi,Adana)
Ekran 10 Nüks/refrakter Multipl Miyelom Hastalarının Pomalidomid kullanımı tek merkez deneyimi  S
evil Sadri (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 10 Agresif B Hücreli Lenfomalarda Yeni Bir Protokol: Da-EPOCH/R Uygulaması Erman Öztürk (Koç Üniversitesi, İstanbul)
Ekran 10 Seyrek bir Malignite: Primer Mediastinal Büyük B Hücreli Lenfoma  Pınar Ataca Atilla (Ankara Üniversitesi, Ankara)